"Kontrola auta za 1 zł" - Twój pakiet informacyjny!

Akcja „Kontrola auta za 1 zł” dedykowana jest kierowcom dbającym o stan techniczny swoich samochodów. Dzięki kuponowi dostępnemu w aplikacji ProfiAuto za symboliczną złotówkę zweryfikujesz kondycję auta i uzyskasz profesjonalną opinię mechanika. To szczególnie ważne m.in. gdy zbliża się termin przeglądu technicznego i chcesz dokonać niezbędnych napraw oraz gdy Twoim priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.

Bezpieczeństwo

Kontrola przebiega z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zarówno użytkownika, jak i mechanika wykonującego zlecenie – odbywa się w sposób profesjonalny, zgodnie z obowiązującymi standardami.

Kontrola auta w kilku krokach

 • pobierz bezpłatną aplikację z Google Play lub App Store,
 • wybierz kupon promocyjny "Kontrola auta za 1 zł",
 • kliknij "Użyj kuponu",
 • wprowadź dane samochodu, który chcesz skontrolować lub wybierz pojazd, który już wcześniej wprowadziłeś (opcjonalnie uzupełnij przebieg)
 • podaj lokalizację i dogodny termin - sprawdzimy jego dostępność i potwierdzimy wizytę lub zaproponujemy inną datę – potwierdź go otrzymaniu odpowiedzi,
 • w potwierdzonym dniu i o wskazanej godzinie przywieź samochód do serwisu na kontrolę,
 • po wykonanej kontroli otrzymasz informację o zakończeniu procesu,
 • dokonaj płatności w aplikacji (kodem BLIK, kartą lub przelewem) i odbierz samochód,
 • po wykonaniu kontroli otrzymasz kartę diagnostyki z informacjami o Twoim samochodzie. Zawiera ona także pole „Inne” – jeżeli w trakcie kontroli mechanik zauważy dodatkowe usterki w pojeździe, poinformuje Cię o tym i zaproponuje ich naprawę/wymianę. Kompleksowa obsługa pozwoli Ci odpowiednio zadbać o stan techniczny Twojego auta.

Profesjonalny serwis sprawdzi w Twoim samochodzie:

 • oświetlenieoświetlenie, ustawienie świateł
 • ogumienieogumienie
 • wycieraczkiwycieraczki
 • płyn chłodniczypłyn chłodniczy
 • akumulatorakumulator
 • płyn hamulcowypłyn hamulcowy
 • zawieszeniezawieszenie i układ kierowniczy

Prezent dla Ciebie

W aplikacji ProfiAuto otrzymasz rabat 5% na cały asortyment partnerskich sklepów i hurtowni.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami pod adresem aplikacja@profiauto.pl lub pod numerem +48 32 432 47 47


REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROMOCJI

„KONTROLA AUTA ZA 1 ZŁ”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Akcja promocyjna „Kontrola auta za 1 zł”, zwana dalej „Promocją”, przeznaczona jest dla użytkowników Aplikacji „ProfiAuto” (dalej: „Aplikacja”). Użytkownicy Aplikacji biorący udział w Promocji dalej zwani będą „Uczestnikami”.
  2. Aplikacja jest oprogramowaniem umożliwiającym użytkownikom korzystanie z usług serwisowych w niezależnych serwisach samochodowych należących do sieci ProfiAuto Serwis, które zawarły stosowną umowę o współpracy z MOTO Flota sp. z o.o. i wyraziły tym samym wolę wykonywania usług serwisowych zleconych poprzez Aplikację – dalej zwane „Warsztatami”.
  3. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie użytkownicy Aplikacji, którzy płatności za kontrolę auta dokonają przy wykorzystaniu funkcji „ProfiAuto Pay” w Aplikacji.
  4. Organizatorami promocji są:
   1. Moto–Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy w Katowicach, KRS pod numerem 0000025700 o numerze NIP: 954-20-22-592, o numerze REGON: 271218714,
   2. Moto Flota Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec 10,41-506 Chorzów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000314486, o numerach NIP 634-26-94-144, oraz REGON 241001872, kapitał zakładowy 1.000.000 zł,
    zwanymi dalej łącznie „Organizatorem”.
  5. Kupony promocyjne, o których mowa w punkcie 2.1 poniżej, będzie można wykorzystać w okresie 1 czerwca 2020 r. do 15 marca 2022 r., chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ich pula, przy czym termin wykonania kontroli auta nie może nastąpić później niż do dnia 15 września 2022 r.
  6. Zakres kontroli auta obejmuje: kontrolę stanu oświetlenia, akumulatora, zawieszenia, układu kierowniczego, opon, wycieraczek oraz klimatyzacji.
  7. Kontrola stanu technicznego pojazdu w ramach Promocji nie stanowi przeglądu rejestracyjnego samochodu i nie zwalnia Uczestnika z jego przeprowadzenia.
  8. Organizator nie odpowiada za szkody w pojazdach powstałe na skutek wcześniejszych zaniedbań ich stanu technicznego.
  9. Promocja jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zasady uczestnictwa w Promocji
  1. Uczestnikowi po uruchomieniu Aplikacji i prawidłowym zalogowaniu się zostanie wyświetlony kupon w formie elektronicznej, który uprawnia do wykonania kontroli auta za 1 zł.
  2. Po złożeniu zlecenia przez Uczestnika w Aplikacji, otrzyma on informacje o serwisach samochodowych gotowych wykonać przegląd. Propozycje przedstawione Uczestnikowi będą oparte o kryterium dostępnych terminów oraz podaną lokalizacją wykonania usługi serwisowej. Wybór serwisu samochodowego i wykonanie przez niego zlecenia kontroli auta wymaga następnie potwierdzenia przez Uczestnika.
 3. Postępowanie reklamacyjne
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, pod adresem wskazanym w pkt. 1.4 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem "Reklamacja", w terminie 7 dni od daty wystąpienia uzasadniającego je zdarzenia.
  2. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę podmiotu reklamującego, imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powód złożenia reklamacji.
  3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadomi wnoszącego reklamację Uczestnika Promocji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi promocji przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby firmy Organizatora.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji. Wszelkie zmiany będą obowiązywały w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji w czasie jej trwania po upływie 7 dni od daty ogłoszenia takiej informacji.
  3. Wzięcie udziału w Promocji stanowi akceptację przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.
  4. Przez cały okres trwania Promocji niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie firmy Moto-Profil (Organizatora) oraz w Aplikacji.
  5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie następowało zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności i Regulaminie korzystania z Aplikacji.
  6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez Sądy powszechne w Katowicach, w Polsce.